تبلیغات
آموزش زبان کره ای ترجمه کتاب - Unit 10

■드림 하이■

"하나님의 이름으로"

unit 10: Counters ,question word 몇, and some time expressions

درس دهم: واحدهای شمارشی ،کلمه پرسشی 몇 ،و چند واحد و عبارت شمارشی متداول

(توجه: ممکنه که بعضی اصطلاحات داخل کتاب معادل فارسی نداشته باشند. پس در اینجا هم با همون عنوان اصلی بیان میشوند)


نکته :

(X) به معنای غلط

و (O) به معنای صحیح میباشد.


واحدهای شمارشی--》 کاری که واحدهای شمارشی انجام می دهند اینست که اسم ها را بر اساس ویژگی های مشترک در شماره گذاری، طبقه بندی می کنند.

به این ترتیب با استفاده از یک واحد شمارشی شما می توانید اطلاعات بیشتری درباره چیزی که می شمارید ارائه دهید.

زبان کره ای دارای یک لیست گسترده از واحدهای شمارشی است.

بعضی از این واحدهای شمارشی فقط با اعداد بومی کره ای استفاده میشود و بعضی از آنها فقط با اعداد چینی.

هر چند همانطور که قبلا گفتیم زمانی که مقدار عدد بالاتر از 20 باشد این واحدهای شمارشی می‌توانند با اعداد چینی هم استفاده شود.

جدول شماره یک--》 واحدهای شمارشی که با اعداد بومی کره ای استفاده می شوند.

  معنی مثال واحد شمارشی
 برای شمارش انسان و اشخاص نفر 한 명 명
  برای شمارش انسان و اشخاص نفر한 사람 사람
 برای شمارش حیوانات  한 마리 마리
 برای شمارش جفت انسان و حیوان جفت한 쌍 쌍
 برای شمارش گل شاخه한 송이 송이
 برای شمارش گل دسته، بوته한 다발다발
 برای شمارش درخت اصله한 그루그루

 قطعه، تیکه، برش، قاچ한 조간 조간
 برای شمارش اشیاء عدد 한 개 개
 برای شمارش جعبه جعبه한 상자 상자
 برای شمارش ماشین، اتوموبیل دستگاه한 대 대
 برای شمارش خانه، ساختمان دستگاه한 채 채
 برای شمارش عدد ساعت ساعت한 시 시
 برای شمارش زمان (مدت زمان) ساعت한 시간 시간
 برای شمارش زمان (مدت زمان) ماه한 달 달
 برای شمارش سال سال한 해 해
 برای شمارش سالهای عمر، سن سن한 살 살
 برای شمارش  تعداد دفعات تکرار چیزی دفعه، بار한 번 번
 برای شمارش ظرف نوشیدنی فنجان한 잔 잔
 برای شمارش بطری بطری한 병 병
 برای شمارش پاکت و کیف کاغذی کیسه، پاکت한봉지 봉지
 برای شمارش کاغذ ورق한 장 장
 برای شمارش کتاب جلد한 광 관
 برای شمارش مکان جا한 군데 군데
 برای شمارش کفش جفت한 결레 결레
 برای شمارش لباس دست한 벌 벌
 برای شمارش انواع چیزی، گونه، دسته چیزی نوع한 가지 가지


جدول شماره ۲--》 واحدهای شمارشی که با اعداد چینی استفاده میشود.

نکته--> کره ای ها معمولا ترجیح می‌دهد که برای واحد های شمارشی که کلمات وام گرفته شده (از زبانهای دیگر) در کره هستند، مثل دلار 달라، مایل 마일، متر 미터، از اعداد چینی استفاده کند.

  معنی مثال واحد شمارشی
 برای شمارش روزها روز 일 일 일
 برای شمارش اسم ماهها(فروردین و...) ماه 일 월 월
 برای شمارش زمان (مدت زمان) ماه 일 개월 개월
 برای شمارش سال سال 일 년 년
 برای شمارش دقایق ساعت دقیقه일 분 분
 برای شمارش ثانیه های ساعت ثانیه일 초 초
 برای شمارش طبقات ساختمان طبقه일 층 층
 برای شمارش پول (دلار) دلار일 달라 달라
 برای شمارش وزن (به پوند) پوند일 파운드 파운드
 برای شمارش (به مایل) مایل일 마일 마일


همانطور که در جدول های بالا می‌بینید انتخاب یک واحد شمارشی صحیح ، بستگی به چیزی دارد که قصد داریم آن را بشماریم و همینطور باید بدانیم که چه واحد شمارشی با اعداد کره ای استفاده میشود و چه اعداد شمارشی با اعداد چینی.

تعدادی از واحدهای شمارشی وجود دارند که هم با اعداد بومی کره ای استفاده می شوند و هم با اعداد چینی مثل 주일 یا 주간 به معنای "هفته"

한 주일 다섯 주간

일 주일 오 주간


هرچند که استفاده از اعداد چینی برای چنین واحد های شمارشی متداولتر است.کلمه پرسشی "몇"--》کلمه 몇 به معنای چقدر و چند تا میباشد. این کلمه به تنهایی نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد پس باید همراه با یک واحد شمارشی از آن استفاده کرد.

مثال با واحدهای شمارشی که یاد گرفتیم:

چند نفر؟                                          ?몇 명

چند ماه؟                                          ?몇 달

چند تا؟                                          ?몇 개

چه ساعتی؟                                          ?몇 시

چند سال (سن)؟                                         ?몇 살

چند بطری؟                                         ?몇 병

چند جلد (کتاب)؟                                         ?몇 권

چه ماهی؟                                         ?몇 월

چه طبقه ای (طبقه شماره چند)؟                                         ?몇 층چند واحد شمارشی متداول---》 استفاده از اعداد مناسب با هر واحد شمارشی ضروری و همچنین سیستماتیک میباشد، ولی دارای یک روند پیچیده ای است.

زبان آموزان لازم است که به خوبی تمرین کنند تا در استفاده از آنها مهارت کافی را به دست آورند.

برای مثال چند نمونه از این واحدهای شمارشی بیان می شود.


گفتن ساعت: کره ای ها برای گفتن ساعت 시  از اعداد بومی کره ای استفاده می‌کند ولی برای گفتن دقیقه 분 اعداد دخیل چینی را به کار می‌برند.


■ بعلاوه برای گفتن am و pm از پنج اصطلاح زیر استفاده می‌کنند:

برای am-->  قبل از ظهر  오전           صبح  아침

 برای pm-->  شب 밤         عصر 저녁          بعدازظهر 오후

که این‌ها در ابتدای جمله و یا عبارت آورده می‌شوند.


برای گفتن "نیم ساعت"  هم میتوان از "삼십분" استفاده کرد و هم می‌توان کلمه "반" به معنای "نیم" را به کار برد.

مثال: ساعت 11:30 pm

오후 (밤) 열한 시 삼십분

오후 (밤) 열한 시 반


شمردن روزها: شمردن روزها با استفاده از اعداد دخیل چینی معمولاً صورت می‌گیرد و برای این منظور لازم است که کلمه 일 که یک واحد شمارشی برای روز است را بعد از عدد، قرار دهیم مثل 일 일, 이 일, 삼 일,...

هرچند که شمارش روزها با استفاده از اعداد بومی کره ای غیرمتداول است ولی در عوض از کلمات خاصی برای تعداد روزهای کمتر از 20 استفاده می شود.

 شمارش تعداد روزها با استفاده از اعداد چینیبا استفاده از اعداد کره ای (کلمات خاص جایگزین)
 یک روز 일 일 하루
 دو روز 이 일 이틀
 سه روز 삼 일 사흘
 چهار روز 사 일 나흘
 پنج روز 오 일 닷새
 شش روز 육 일 엿새
 هفت روز 칠 일 이레
 هشت روز 팔 일 여드레
 نه روز 구 일 아흐레
 ده روز 십 일 열흔
 یازده روز 십일 일 열하루
 دوازده روز 십이 일열이틀
 سیزده روز 십삼 일열사흘
 بیست روز 이십 일 스무날


برای شمردن تعداد روزهای بیشتر از 20،  فقط از اعدد دخیل چینی استفاده میشود.


شمردن ماه‌ها و سال‌ها:  کره ای ها برای شمردن ماه ها از اعداد چینی استفاده می‌کنند (اسم ماه ها مثل فروردین اردیبهشت و ...) و برای این منظور نیاز هست که کلمه ی "월" به معنای "ماه" را بعد از یک عدد چینی ، به آن اضافه کنیم.

 اسم ماه های میلادی به فارسی اسم ماه های میلادی به انگلیسی اسم ماه ها به کره ای
 ژانویه January일 월
 فوریه February이 월
 مارچMarch 삼 월
 آوریلApril 사 월
 می May 오 월
 جون (ژون) June유 월
 جولای July칠 월
 آگوست August 팔 월
 سپتامبر September 구 월
 اکتبر October 시 월
 نوامبرNovember 십일 월
 دسامبر December 십이 월

: نکته

(육 월 (X <--ژون

(유 월 (O           

(십 월 (X <--اکتبر

(시 월 (O           


برای شمردن تعداد ماهها (یک ماه، دو ماه و ...) هم می توان از اعداد چینی استفاده کرد و هم از اعداد بومی کره ای.

زمانی که میخواهیم با استفاده از اعداد چینی تعداد ماه ها را بشماریم، باید به عدد چینی کلمه  "개월" را اضافه کنیم.مثل 일개월 , 이 개월 ...

و زمانی که می خواهیم با عدد بومی کره ای تعداد ماه ها را بشماریم، باید به عدد کره ای کلمه "달" را اضافه کنیم.مثل 한달 , 두달...

 تعداد ماهها به فارسی تعداد ماهها با اعداد چینی  تعداد ماهها با اعداد کره ای
 یک ماه(مدت زمان) 일 개월 한 달
 دو ماه이 개월 두 달
 سه ماه삼 개월(세 달 (섹 달
 چهار ماه사 개월(네 달 (넥 달
 پنج ماه오 개월 다섯 달
 شش ماه육 개월 여섯 달
 هفت ماه칠 개월 일곱 달
 هشت ماه팔 개월 여덟 달
 نه ماه
.
‌.
.
구 개월
.
.
.
 아홉 달
.
.
.

برای شمردن تعداد سالها، کره ای ها معمولاً از اعداد چینی به همراه کلمه 년 استفاده می کنند. مثل 일년 , 이년...

همچنین از اعداد بومی کره ای برای شمردن تعداد سالهای خیلی کم مثل یک سال یا دو سال نیز استفاده می‌کنند. ولی برای شمارش تعداد بیشتر از دوسال به ندرت از اعداد بومی کره ای استفاده میشود.

 تعداد سالها به فارسی تعداد سالها با اعداد چینی تعداد سالها با اعداد کره ای
 یک سال 일 년 한 해
 دو سال 이 년 두 해
 سه سال 삼 년 -
 چهار سال 사 년 -
 پنج سال 오 년 -
 شصت سال 육십 년 -
 صد سال
.
.
.
 백 년
.
.
.
 -
.
.
.

گفتن تاریخ و زمان: خب حالا تمام این موارد که نامبرده شد، با هم تاریخ و زمان را تشکیل میدهند. در زبان کره ای برای گفتن تاریخ از جزء بزرگتر و کلی‌تر شروع می‌شود و تا به موارد جزئی‌تر میرسد.(در درس دوم در مورد این موضوع توضیح داده شده است) که این برخلاف زبان انگلیسی و همچنین زبان فارسی می باشد. 

مثلاً برای گفتن تاریخ و زمان 1970 می 2:19pm  18 چنین می‌گویم:

.일) 천구백 칠십년, 오월, 십팔일, 오후 두 시 십구 분)

و چند مثال دیگر:

 2004 آوریل 9:35am , 11 ■

.이 천사 년, 사 월, 십일 일, 오전 아홉 시 삼십오 분


 1992 دسامبر 3:57pm , 25 ■

.일) 천구백 구십이 년, 십이 월, 이십오 일, 오후 세 시 오십칠 분)


 1979 مارس 7:08am , 16 ■

.일) 천구백 칠십구 년, 삼 월, 십육 일, 오전 일곱 시 팔 분)


کلمات جدید


تمرینهای درس

درباره وبلاگ

سلام به همه دوستای خوبم.
من جینا هستم مدیر وبلاگ.
تشکر میکنم از اینکه این وبلاگ رو برای یادگیری این زبان انتخاب کردین.
من خیلی به زبان کره ای علاقه داشتم و شروع کردم به یاد گیری اون از همین سایتهای موجود و نرم افزارها. اما از یه جایی به بعد مجبور شدم از منابع انگلیسی استفاده کنم. وتصمیم گرفتم کتابهایی رو که ترجمه میکنم ترجمشون رو در اختیار شما هم قرار بدم تا استفاده کنین.
امیدوارم مطالبم مفید باشه براتون. P͕͗̅α͕͗̅я͕͗̅к͕͗̅ J͕͗̅ι͕͗̅η͕͗̅α͕͗̅
M Esfandiari

آخرین پستها


نویسندگان


صفحات جانبی


کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :