تبلیغات
آموزش زبان کره ای ترجمه کتاب - حروف خیشومی

■드림 하이■

"하나님의 이름으로"

حروف خیشومی


نکته : 

(X) به معنای غلط

و (O) به معنای صحیح میباشد. 


در زبان کره ای بعضی اوقات پیش میاد که تلفظ یک کلمه با حالت نوشتاریش متفاوته. یعنی صدای حروف در مجاورت با بعضی حروف دیگه تغییر میکنه. این حروف "حروف خیشومی" نام دارند. 

در فارسی هم چنین چیزی وجود داره. ولی یکم متفاوته و بیشتر حروف ناخانا داریم. مثلا کلمه ی "خواهر" رو "خاهر" میخونیم. یعنی نوشتار با تلفظش متفا‌وته. 


این مطلب خیلی خیلی مهمه یاد گرفتنش. چون لحجه و گفتارتون بستگی زیادی به این جور حروف داره. 


1.1. Final consonant + ㅇ → move  (برای سیلاب های سه حرفی)

اگر حرف آخر یک سیلاب، یک حرف بیصدا باشه و سیلاب بعدی با  حرف  "ㅇ(ایونگ)" شروع بشه، حرف پایانی بیصدای سیلاب اول، میره جای "ㅇ" رو میگیره و ㅇ حذف میشه. 

البته این کارها در نوشتار نیست و فقط این ها رو باید تو ذهنتون در نظر داشته باشید تا موقع تلفظ کلمه، این مراحل رو تو ذهنتون انجام بدین و بعد کلمه رو تلفظ کنید. 

مثال

국어 → 한구거

هَنگوگ آ   (X)

هَنگوگا     (O)


직업 → 지겁

چیک آب  (X)

چیگاب     (O)


있어 → 이써

ایت آ   (X)

ایسسا     (O)


볶음밥 → 보끔밥

بُک اوم پَب   (X)

بُکوم پَب     (O)


발음 → 바름

پَل اوم   (X)

پَروم     (O)


믿음 → 미듬

مید اوم   (X)

میدوم     (O)


1.2. Final consonant + ㅇ → move  (برای سیلاب های چهار حرفی)

این هم مثل مورد قبل اگر حرف آخر یک سیلاب، یک حرف بیصدا باشه و سیلاب بعدی با  حرف  "ㅇ(ایونگ)" شروع بشه، حرف پایانی بیصدای سیلاب اول، میره جای "ㅇ" رو میگیره و ㅇ حذف میشه. 

وباز هم میگم این کارها در نوشتار نیست و فقط این ها رو باید تو ذهنتون انجام بدین تا تلفظ رو صحیح انجام بدید. 


مثال

앉아요 → 안자요

اَن اَیو    (X)

اَنجَیو    (O)


젊어요 → 절머요

چام آیو    (X)

چالمایو    (O)


읽어요 → 일거요

ایک آیو   (X)

ایلگایو    (O)


삶아요 → 살마요

سَم اَیو   (X)

سَلمَیو    (O)


넓어요 → 널버요

نال آیو   (X)

نالبایو    (O)2.1. [ㄱ,ㄷ,ㅂ] + ㄴ/ㅁ → [ㅇ,ㄴ,ㅁ]
چنانچه بعد از کلماتی که به یکی از حروف "ㄱ, ㄷ, ㅂ" ختم میشن، کلمه ای باشه که با یکی از حرفهای ㄴ و یا ㅁ شروع شود، تلفظ و صدای حرف آخر از سیلاب اول تغییر میکند.
یعنی :
ㄱ + ㄴ/ㅁ = ㅇ
ㄷ + ㄴ/ㅁ = ㄴ
ㅂ + ㄴ/ㅁ = ㅁ

مثال

작년 → 장년

جَک نیان    (X)

جَنگنیان    (O)


국물 → 궁물

گوگ مول    (X)

گونگ مول    (O)


박물관 → 방물관

 پَک مول گوان    (X)

پَنگ مول گوان    (O)


막내 → 망내

مَک نِ    (X)

مَنگ نِ    (O)


2.2. [ㄱ,ㅁ,ㅂ,ㅇ] +ㄹ → [ㄴ]

چنانچه بعد از کلماتی که به یکی از حروف "ㄱ,ㅁ,ㅂ,ㅇ" ختم میشن، کلمه ای باشه که با حرف "ㄹ" شروع شود، تلفظ و صدای حرف "ㄹ" به "ㄴ" تغییر میکند.


مثال

음료수 → 음뇨수

اوم لیُ سو    (X)

اوم نیُ سو    (O)


대통령 → 대통녕

ته تُنگ لیان    (X)

ته تُنگ نیان    (O)


종로 → 종노

 جُنگ لُ    (X)

جُنگ نُ    (O)


국립 → 국닙

گوگ لیب    (X)

گوگ نیب    (O)


왕십리 → 왕십니

وَنگ شیبلی    (X)

وَنگ شیبنی    (O)


심리 → 심니

شیملی    (X)

شیمنی    (O)3. [ㄹ] + ㄴ → ㄹ      یا     [ㄴ] + ㄹ → ㄹ
چنانچه بعد از کلمه ای که به حرف "" ختم میشه، کلمه ای باشه که با حرف "ㄴ" شروع شود، تلفظ و صدای حرف "ㄴ" به "ㄹ" تغییر میکند.و همینطور چنانچه بعد از کلمه ای که به حرف "" ختم میشه، کلمه ای باشه که با حرف "ㄹ" شروع شود، تلفظ و صدای حرف "ㄴ" به "ㄹ" تغییر میکند. به عبارتی دیگه میشه گفت که در هر دو حالت حرف "ㄴ" حذف میشه و حرف "ㄹ" تشدید میگیره. 

مثال

설날 → 설랄

سال نَل    (X)

سالَّل    (O)


연락처 → 열락처

یان لَکچا    (X)

یالَّکچا    (O)


줄넘기 → 줄럼기

جول نام گی    (X)

جولّام گی    (O)


관리 → 괄리

کوان لی    (X)

کوالّی    (O)


신라 → 살라

شین لَ    (X)

شیلَّ    (O)


선릉 → 설릉

سان لنگ   (X)

سالّنگ    (O)4.1. [ㅎ] + ㄱ,ㄷ,ㅈ → [ㅋ,ㅌ,ㅊ]
چنانچه بعد از کلمه ای که به حرف "" ختم میشه، کلمه ای باشه که با یکی از حروف "ㄱ,ㄷ,ㅈ" شروع شود، تلفظ و صدای حرف آخر از سیلاب اول تغییر میکند.
یعنی :
ㅎ + ㄱ = ㅋ
ㅎ + ㄷ = ㅌ
ㅎ + ㅈ = ㅊ


مثال

많다 → 많타

مَنه دَ    (X)

مَن تَّ    (O)


넣다 → 너타

ناه دَ    (X)

ناتَّ    (O)닳다 → 달타

تل ه دَ    (X)

تل تَّ    (O)


좋다 → 조타

چُه دَ    (X)

چُتَّ    (O)


옳지 → 올치

اُل ه جی    (X)

اُلچی    (O)


하얗다 → 하야타

هَیَه دَ    (X)

هَیَتَّ    (O)


4.2. [ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅈ] + ㅎ → [ㅋ,ㅌ,ㅍ,ㅊ]
چنانچه بعد از کلماتی که به یکی از حروف "ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅈ" ختم میشن، کلمه ای باشه که با حرف "ㅎ" شروع شود، "ㅎ" حذف شده و تلفظ و صدای حرف اول از سیلاب د وم تغییر میکند.

مثال

백화점 → 배콰점

پک هوا چام    (X)

پگّواچام    (O)


국화 → 구콰

گوگ هوا    (X)

گوکّوا    (O)


못하다 → 모타다

مُت هَدَ    (X)

متَّدَ    (O)


입학 → 이팍

ایب هَک    (X)

ایپَّک    (O)


밟히다 → 발피다

پَل هیدَ    (X)

پَل پیدَ    (O)


앉히다 → 안치다

اَن هیدَ    (X)

اَن چیدَ    (O)


4.3.  Final consonant ㅎ + ㅇ → 

چنانچه بعد از کلمه ای که به حرف "" ختم میشن، کلمه ای باشه که با حرف "ㅇ" شروع شود،کلمه ی  "ㅎ" حذف میشود. 

مثال

좋아요 → 조아요

چوه اَیو    (X)

چواَیو    (O)


닿아요 → 다아요

دَه اَیو    (X)

دَاَیو    (O)


낳아요 → 나아요

نَه اَیو    (X)

نَاَیو    (O)5. [ㄱ,ㄷ,ㅂ] + ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈ → [ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ]
چنانچه بعد از کلماتی که به یکی از حروف "ㄱ,ㄷ,ㅂ" ختم میشن، کلمه ای باشه که با یکی از حروف "ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈ" شروع شود، تلفظ و صدای حرف اول از سیلاب دوم تغییر میکند.
یعنی :
ㄱ/ㄷ/ㅂ +  = ㄲ
ㄱ/ㄷ/ㅂ +  = ㄸ
ㄱ/ㄷ/ㅂ +  = ㅃ
ㄱ/ㄷ/ㅂ +  = ㅆ
ㄱ/ㄷ/ㅂ +  = ㅉ


مثال
기숙사 → 기숙싸

 کی سوک سَ    (X)

کی سوک سَّ    (O)


극장 → 극짱

کِک جَنگ    (X)

کِک جَّنگ    (O)


닫다 → 닫타

دَد دَ    (X)

دَد دَّ    (O)


꽃집 → 꼳찝

گُچ جیب    (X)

گُدجّیب    (O)


돕다 → 돕따

دُب دَ    (X)

دُب دَّ    (O)6. [ㄷ,ㅌ] + ㅣ → [ㅈ,ㅊ]
چنانچه بعد از کلماتی که به یکی از حروف "ㄷ,ㅌ" ختم میشن، کلمه ای باشه که با حرف "" شروع شود، تلفظ و صدای حروف "ㄷ,ㅌ" تغییر میکند.
یعنی :
 +  = ㅈ
 +  = ㅊ


مثال
해돋이 → 해도지

هِدُدی    (X)

هِدُجی    (O)


같이 → 기치

 کَتی    (X)

کَچّی    (O)


붙이다 → 보치다

بوتی دَ    (X)

بوچّی دَ    (O)


굳이 → 구지

 گودی    (X)

گوجی    (O)


미닫이 → 미다지

 می دَدی    (X)

می دَجی    (O)


این مطالب از نرم افزار "2 거온 한글" بود که لینکش رو میذارم که از  google play store دانلودش کنید. پیشنهاد میدم حتما دانلودش کنین، چون تلفظ این کلمات رو به صورت صوتی داره و بهتون تو بهتر تلفظ کردن خیلی کمک میکنه. 


این نرم افزار دارای دو بخش هست که اون بخش دیگش رو با عنوان "پچیم" براتون گذاشتم. این دو مطلب به هم وابسته هستند. پس حتما اون رو هم مطالعه کنید. 

لینک قسمت پچیم رو هم در اینجا براتون میذارم. 

 받침 


و همچنین این درسها از وبلاگ های دوستان هم میتونه به تفهیم این مطلب بهتون کمک کنه:

 (فصلها (حروف خیشومی،غنه،قلب و ادغام 

از وبلاگ بسیار عالی لیلای عزیز

درباره وبلاگ

سلام به همه دوستای خوبم.
من جینا هستم مدیر وبلاگ.
تشکر میکنم از اینکه این وبلاگ رو برای یادگیری این زبان انتخاب کردین.
من خیلی به زبان کره ای علاقه داشتم و شروع کردم به یاد گیری اون از همین سایتهای موجود و نرم افزارها. اما از یه جایی به بعد مجبور شدم از منابع انگلیسی استفاده کنم. وتصمیم گرفتم کتابهایی رو که ترجمه میکنم ترجمشون رو در اختیار شما هم قرار بدم تا استفاده کنین.
امیدوارم مطالبم مفید باشه براتون. P͕͗̅α͕͗̅я͕͗̅к͕͗̅ J͕͗̅ι͕͗̅η͕͗̅α͕͗̅
M Esfandiari

آخرین پستها


نویسندگان


صفحات جانبی


کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :